• sahypa_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Gural

(1) Lumilite8 & lumiflx16 näme üçin?

Bu gural, ölçeg üçin immunoassaý analizatorydyrbirnäçe parametrlerden ybaratesasy ganyň, serumyň ýa-da plazmanyň esasy laboratoriýa netijeleri bilen.

(2) lumilite8 & lumiflx16-nyň derňew ýörelgesi we usulyýeti näme?

Fotomultipleýji turba arkaly ýagtylygyň zyňyndylaryny kesgitlemek bilen himiluminesensiýa reaksiýasy.

(3) Sagatda näçe synag geçirip bolar?

Lumilite8: 15 minutdan az wagtyň içinde 8 gezek synag, sagatda 32 synag.

Lumiflx16: 15 minutdan az wagtyň içinde 16 gezek synag, sagatda 64 synag.

(4) Gural näçe agyr?

Lumilit8: 12kg.

Lumiflx16: 50kg.

(5) CE belgili gural bellige alyndymy?

Hawa.Gural we 60 reagent CE bellendi.

(6) Laboratoriýa maglumat ulgamyna interfeýs edip bolarmy?

Hawa.

(7) Näsagyň şahsyýetini nädip girizip bolar?

Göni sensor paneli ýa-da goşmaça ştrih-kod okyjy arkaly.

(8) Gural haýsydyr bir galyndy döredýärmi?

Öndürilen galyndylar bir reagent kartrijdir.

(9) Gural döwürleýin tehniki hyzmaty talap edýärmi?

Bu guralyň mehanizmi ýönekeý we döwülenok.Şonuň üçin her gün aýlyk hyzmat etmek hökmany däl.

(10) Analizatorda yzygiderli çalşylmaly bölekler barmy?

No.ok.

(11) Jemi analiz wagty näçe?

Derňew parametrine bagly.Cardürek bellikleri 15 min.

(12) 24 sagat işlemek mümkinmi?

Hawa.Bu gural gyssagly synag üçin niýetlenendir, günde 24 sagat, hepdede 7 gün galyň.

(13) Reagent patronlary analiz parametrine mahsus bolan ýerde goýmalymy?

.Ok.Gural reagent kartrijlerdäki ştrih-kody awtomatiki gözden geçirýär.

(14) Kalibrlemäniň ýoluny sorap bilerinmi?Kalibrlemäni näçe gezek ýerine ýetirmeli?

Bu gural reagent kartrijdäki ştrih-koddan baş egri maglumatlary awtomatiki okaýar.Ulanyjylar tarapyndan iki nokatly kalibrleme, adatça aýda bir gezek we reagent lot üýtgedilende ýerine ýetirilmeli.

(15) Guralyň STAT funksiýasy barmy?

No.ok. Gural arzan bahada pes sesli ulanyjylar üçin niýetlenendir.Has ýokary gural ulanyjylara birnäçe gural satyn almagy maslahat bereris.

(16) Duýgurlyk we ölçeg aralygy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Maglumatlar hs-cTnl duýgurlygynyň ≤0.006dygyny görkezýärng / ml

2. Reagent

(1) Reagentleriň saklanyş möhleti nämeden ybarat?

Önümçilikden 12 aý soň.

(2) Gural “Tötänleýin giriş” -de işledilip bilnermi?

No.ok. Lumilite8 her gezek sekiz synaga çenli partiýa analizatory.

(3) Sagatda näçe synag geçirilip bilner?

“Lumilite8” sagatda 32 synag geçirip biler.

“Lumiflx16” sagatda 64 synag geçirip biler.

(4) Reagent patronlar nämeden ybarat?

Magnit bölejiklerden, ALP konýugatyndan, B / F ýuwujy ergininden, himiluminesent substratdan we nusga erginlerinden ybarat.

(5) Magnit bölejikleriniň belli bir görnüşini saýlamak bu gural üçin zerurmy?

Hawa.Magnit bölejigiň saýlanylmagy analiziň işine uly täsir edýär.

(6) Goşmaça reagentler gerekmi?

, Ok, ähli reagentler reagent kartrijde bar.

(7) Suw birikmesi ýa-da suw akdyrmak zerurmy?

No.ok. Analizator içerki ýa-da daşarky turbalary talap etmeýär.

(8) Haýsy substrat ulanylýar?

AP / HRP / AE

(9) Diňe ALP ulanyp boljak fermentmi?

No.ok. Bu himiluminesent substratyň kinetikasy.HRP we beýleki fermentler degişli ferment saýlanandan soň ulanylyp bilner.

(10) Haýsy synaglar bar?

100-den gowrak parametr we 60-njy ýyl bellendi.

(11) Haýsy nusga materialy ulanyp bolar?

Bütin gan, serum we plazma.

3. Marketing

(1) Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Öndüriji.Gurallary özleşdirmekden, reagent gabat gelmekden, CDMO-dan önümi hasaba almakdan bir gezeklik hyzmatlary berip bileris.

(2) Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Gural MOQ: 10, reagent: aýratyn islege görä.

(3) Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

(4) Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, töleg alanyndan 20-30 gün geçýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

(5) OEM hyzmatdaşlygyny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, kabul ederliklidir.Müşderiniň iş meýilnamasyny öwreneris.

(6) Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T, L / C we ş.m.

(7) Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

(8) Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegini kepillendirýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.

(9) ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?